Thuế tín dụng bảo tồn lịch sử (Rehabilitation Tax Credits hay Historic Tax Credits – HTC) là chương trình bắt nguồn từ mong muốn bảo tồn và phát triển các di tích lịch sử quan trọng trên toàn quốc. Chương trình thúc đẩy các công ty tư nhân phục hồi lại các công trình lịch sử và tái phát triển nền kinh tế. Chương trình này được áp dụng cho các tài sản được công nhận là “Di sản lịch sử Quốc gia”. Các tài sản này phải được trùng tu theo đúng quy chuẩn của Bộ Nội vụ đề ra, biến đổi từ một tài sản Lịch sử chưa được trưng dụng vào đâu trở thành một Công trình tạo ra doanh thu. Khoản tín dụng giúp bù đắp các chi phí bổ sung liên quan đến việc phục hồi chức năng của tòa nhà lịch sử.

 

Theo đó, một “Kiến trúc lịch sử được Chứng nhận” là một tòa nhà được liệt kê vào “Công trình Lịch sử Quốc gia” hoặc – một tòa nhà nằm trong khu vực được xác nhận là Quận Lịch sử (a historic district) và được chứng nhận bởi Sở Tài nguyên Môi trường (NPS) vì tính đóng góp mang giá trị lịch sử của Quận đó. Kiến trúc đó phải là một tòa nhà – không phải cây cầu, con tàu, đường ray xe lửa hay đập nước. Các cấu trúc này phải có tuổi đời trên 80 năm tuổi.

Thuế tín dụng Lịch sử được hỗ trợ bởi chính phủ bao gồm Thuế tín dụng lịch sử Liên Bang (Federal Historic Preservation Tax Credits) và Thuế tín dụng lịch sử Tiều Bang (State Historic Tax Credits) được quản lý bởi Sở Tài nguyên Môi trường (NPS), Sở Thuế Vụ ( IRS) cùng các Văn phòng Bảo tồn Lịch sử Tiểu bang (SHPOs).

Bắt đầu từ năm 1976, Quy định Thuế liên bang bắt đầu thực hiện chính sách Bảo tồn lịch sử Quốc gia, khuyến khích các nguồn đầu tư tư nhân đầu tư vào trùng tu lại các tài sản lịch sử. Kể từ thời điểm đó, khoản tài chính được chi ra trên 73 tỉ USD cung cấp cho giới đầu tư tư nhân để trùng tu 40.380 công trình lịch sử. Hằng năm, các Văn phòng Bảo tồn cấp phép cho gần 1200 công trình được trùng tu, tương đương với 6 tỉ USD hàng năm đầu tư cho nguồn đầu tư tư nhân trong việc tái phát triển các tài sản lịch sử trên toàn quốc.
Theo chương trình Thuế tín dụng lịch sử, chỉ có Cổ đông thực hiện trùng tu Công trình lịch sử của Chính phủ mới là người được hoàn tiền. Như vậy, có thể hiểu Thuế tín dụng lịch sử là tiền mặt và được hoàn trả cho Nhà đầu tư thực hiện trùng tu khi dự án đã được xây dựng xong. Nhà Đầu Tư đầu tư vào dự án được trùng tu dưới hình thức Cổ đông và đổi lại quyền ưu tiên hàng đầu trong việc được trả lại khoản thuế tín dụng lịch sử này.

(Tổng hợp)

Leave a Reply