Kể từ ngày 30 tháng 4 năm 2022, bộ Di Trú Canada (IRCC) sẽ tăng phí xét hồ sơ thường trú nhân(PR). Việc tăng phí này áp dụng đối với các chương trình định cư thuộc nhóm kinh tế, người có giấy phép, gia đình và nhân đạo.

Năm 2020, IRCC lần đầu tăng phí Thường trú nhân để giải quyết tình trạng lạm phát kể từ năm 2002. Thời gian đó, Bộ cũng công bố rằng lệ phí sẽ tăng lên mỗi 2 năm một lần để kiểm soát lạm phát.

Khác biệt giữa lệ phí thường trú nhận hiện tại và lệ phí thường trú nhân mới như sau:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

(theo cicnews.com)