🌟 Diễn văn tốt nghiệp của ông Trump ở Đại học Liberty 🌟

“Theo đuổi niềm tin của bạn có nghĩa là sẵn sàng đối mặt với chỉ trích, đối mặt với những người không đủ dũng cảm để làm điều đúng.
Nhiều người biết điều đúng nhưng họ không có lòng dũng cảm để quyết tâm hay sức chịu đựng để đảm đương thực hiện…….
Người ta càng nói bạn không thể bạn càng cần quyết tâm để chứng minh rằng họ sai.”

Trump nói : ” Ở Mỹ, chúng ta không tôn thờ chính quyền, chúng ta chỉ tôn thờ Chúa.
– nước Mỹ sẽ tốt hơn nếu chúng ta đặt đức tin vào những hành động.
– chừng nào tôi còn là Tổng Thống của các bạn, không ai có thể ngăn cản các bạn thực hành đức tin. ”

Người đăng: UniStar Immigration – Tư vấn Di trú vào 7 Tháng 6 2017

Leave a Reply