ABOUT CANADA COUNTRY

VỊ TRÍ
Nằm ở cực Bắc của Bắc Mỹ

THỦ ĐÔ
Ottawa

MÚI GIỜ
UTC-15

DIỆN TÍCH
9.984.670 km2

THỐNG KÊ VỀ TUỔI THỌ
0-14: 15,5%; 15-24: 12,7%; 25-54: 41,0%; 55-64: 13,5%; 65+: 17,3%

NGÔN NGỮ
Tiếng Anh (chính): 58,7%; Tiếng Pháp (chính): 22%; Khác: 19,3%

TÔN GIÁO
Công Giáo: 40,6%; Tin Lành: 20,3%; Thiên Chúa giáo: 6,3%; Đạo hồi: 3,2%; Đạo Hindu: 1,5%; Đạo Sikh : 1,4%; Đạo Phật: 1,1%; Do Thái: 1%; Khác: 0,6%; Không: 23,9%.

CHÍNH PHỦ
Dân chủ Nghị viện, Quân chủ lập hiến

ĐƠN VỊ TIỀN TỆ
Đô la Canada (CAD)

34,834,841

Dân số

57,817 USD

Bình quân thu nhập đầu người (GDP)

153

Tự do Visa đi lại