Tỉ lệ thất nghiệp giảm 0.8% tại quý hai năm 2018 so với cùng kỳ vào năm 2017 theo Viện Thống kê Quốc gia. Tỉ lệ người có việc làm nằm trong độ tuổi từ 15 – 64 là 67.9% và đã tăng 0.7% so với cùng kỳ vào năm 2017. Tỉ lệ thất nghiệp là 5.5% vả tăng 0.8 % so với cùng kỳ năm 2017.

Trong quý hai năm 2018, có tổng cộng 3,157,100 người từ độ tuổi 15 trở lên có việc làm, trong đó có 1,678,100 nam và 1,479,000 nữ. Tỉ lệ người có việc làm từ 15 tuổi trở lên là 52.5% và tăng lên 0.3% so với cùng kỳ năm ngoái, tương ứng tỉ lệ 58.1% đối với nam và 47.3% đối với nữ. Trong quý 2 năm 2018, gần 2/3 người tham gia lao động tại Bulgaria, tương ứng 2,002,300 người làm việc trong lĩnh vực dịch vụ,
940,700 người(29.8%) làm việc trong lĩnh vực công nghiệp,
và 214,100 người (6.8%) làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm sản và đánh bắt hải sản.

Cơ cấu việc làm theo nhóm tuổi như sau:

Tổng số người lao động có việc làm từ 15 – 64 tuổi là 3,078,200 ngưởi, và tỉ lệ người có việc làm là 67,9% (71.2% nam và 64.4% nữ)

Tỉ lệ việc làm cho nhóm tuổi 15-29 tuổi là 40.6% (46.3% cho nam và 34.6% cho nữ)

Số người lao động có việc làm trong nhóm tuổi 55-64 tuổi là 540,100 người (64.9% nam và 57.5% nữ)

Số người thất nghiệp là 182,200 người, trong đó số nam thất nghiệp là 109,800 (60.3%) và số nữ thất nghiệp 72,000 (39.7%) nữ. Tỉ lệ thất nghiệp quý 2 năm 2018 là 5.5%, giảm 0.8% khi so với cùng kỳ năm 2017, trong đó tỉ lệ thất nghiệp của nam giảm từ 6.9% xuống 6.1%, tỉ lệ thất nghiệp của nữ giảm từ 5.7 còn 4.7%.

Cùng với tất cả những người thất nghiệp, 13,6% có trình độ học vấn cao hơn, 49,1% đã tốt nghiệp trung học cơ sở, và 37,3% có trình độ học vấn cơ bản hoặc thấp hơn. Tỷ lệ thất nghiệp theo trình độ học vấn tương ứng: 2,4% cho giáo dục đại học, 4,8% cho giáo dục trung học và 16,1% cho giáo dục cơ bản và thấp hơn.

Tỷ lệ thất nghiệp ở nhóm có trình độ đại học là 13.6%, ở nhóm có trình độ phổ thông là 49.1% và ở nhóm có trình độ thấp là 7.3%.