SKILLED VISAS

QUY TRÌNH THỰC HIỆN

Có 2 giai đoạn cho Ứng viên thực hiện nộp Visa loại này. Những Ứng viên có mong muốn đăng ký hồ sơ Skilled Visa thì phải có Thư mời đăng ký của Sở di trú Úc (DIBP). Để có thư mời này thì Bạn phải nộp Thư ngỏ bày tỏ sự quan tâm của cá nhân (EOI).

GIAI ĐOẠN 1

THƯ NGỎ

Khi Bạn nhận được sự đánh giá kỹ năng tích cực của Cơ quan có thẩm quyền. Bạn sẽ nhận được kết quả và điểm số mà DIBP đã đánh giá dựa trên hồ sơ của Bạn và các Ứng viên khác trong Chương trình (các kỹ năng nghề nghiệp chuyên môn cũng là một phần trong Bảng đánh giá tại thời điểm bạn nộp hồ sơ). Khi EOI của bạn được chấp thuận thì Bạn sẽ được mời để đăng ký hồ sơ Visa

DIBP sẽ xủ lý hồ sơ EOI trong 2 năm kể từ ngày nộp. Trong suốt khoảng thời gian này, Hồ sơ EOI của Bạn có thể được cập nhật khi có sự thay đổi đánh giá  kỹ năng, trình độ chuyên môn,… Trong thời gian này vị trí xếp hạng của Bạn có thể thay đổi dựa trên tình trạng của cá nhân hoặc Úc có nhu cầu về kỹ năng khác, Bạn có thể được cấp Thư mời đăng ký ngay tại thời điểm này.

GIAI ĐOẠN 2

ĐĂNG KÝ VISA THƯỜNG TRÚ

Khi DIBP cấp Thư mời đăng  ký, Bạn sẽ bắt đầu chuẩn bị các hồ sơ visa, bao gồm các giấy tờ bổ sung cho các thông tin Bạn đã cung cấp tại hồ sơ EOI như đánh giá kỹ năng kinh nghiệm làm việc, ngôn ngữ và các tài liệu khác theo yêu cầu.

Khi hồ sơ Visa của Bạn được chấp thuận thì thì Bạn sẽ được cấp Visa thường trú và có thể đến Úc hoặc các quốc gia khác dưới diện visa này