BUSINESS VISAS

QUY TRÌNH THỰC HIỆN

GIAI ĐOẠN 1

THƯ NGỎ

Bạn phải nộp Thư ngỏ bày tỏ sự quan tâm của cá nhân (EOI) chứng minh đủ điều kiện được cấp Thư mời đăng ký cho hồ sơ Business Visa. Bạn sẽ phải cung cấp các giấy tờ liên quan đến việc chứng minh các thông tin đã nộp tại Hồ sơ EOI là đúng tại thời điểm bạn được cấp Thư mời đăng ký Visa.

DIBP sẽ xủ lý hồ sơ EOI trong 2 năm kể từ ngày nộp. Trong suốt khoảng thời gian này, Hồ sơ EOI của Bạn có thể được cập nhật khi có sự thay đổi đánh giá  kỹ năng, trình độ chuyên môn,… Trong thời gian này vị trí xếp hạng của Bạn có thể thay đổi dựa trên tình trạng của cá nhân hoặc Úc có nhu cầu về kỹ năng khác, Bạn có thể được cấp Thư mời đăng ký ngay tại thời điểm này.

GIAI ĐOẠN 2

ĐỀ CỬ TỈNH BANG/VÙNG LÃNH THỔ

Khi đã hoàn thành việc nộp Hồ sơ EOI, Tỉnh Bang/ Vùng Lãnh thổ mà bạn lựa chọn sẽ xem xét để quyết định Bạn có đủ các tiêu chuẩn để nhận Đề cử của Tỉnh Bang.

Trong hầu hết các trường hợp Bạn sẽ cung cấp những bằng chức liên quan cho thấy Bạn đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Tỉnh Bang hoặc Vùng Lãnh thổ. Mỗi Tỉnh Bang/Vùng lãnh thổ

GIAI ĐOẠN 3

ĐĂNG KÝ VISA THƯỜNG TRÚ

Khi DIBP cấp Thư mời đăng  ký, Bạn sẽ bắt đầu chuẩn bị các hồ sơ visa, bao gồm các giấy tờ bổ sung cho các thông tin Bạn đã cung cấp tại hồ sơ EOI như đánh giá kỹ năng kinh nghiệm làm việc, ngôn ngữ và các tài liệu khác theo yêu cầu.

Khi hồ sơ Visa của Bạn được chấp thuận thì thì Bạn sẽ được cấp Visa thường trú và có thể đến Úc hoặc các quốc gia khác dưới diện Visa này